O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia  społeczności lokalnych

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • pomocy społecznej , w tym pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
 • pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących
 • ochrony i promocji zdrowia
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej
 • działalności  wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności zmierzającej do aktywizowania osób bezrobotnych i osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pracy z młodzieżą i organizowania dla nich różnych  form wypoczynku
 • nauki, edukacji oświaty i wychowania
 • działania  na rzecz osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
 • działalności na rzecz rozwoju współpracy  i integracji międzypokoleniowej w tym działania na rzecz integracji seniorów,
 • prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
 • utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej o którym mowa  w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym
 • prowadzeniem ośrodków wsparcia o których mowa  w ustawie  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę  z organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów
 • animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych
 • aktywizacja grup narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby niepełnosprawne, bezrobotne, starsze
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży poprzez  propagowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu wolnego
 • prowadzenie działań informujących  społeczność lokalną o problemach  i potrzebach różnych  grup społecznych
 • opracowywanie  projektów mających na celu pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów
 • organizowanie imprez o charakterze sportowym, promocyjnym, kulturalnym , integracyjnym
 • prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia